Komunia Święta

KIEDY KOMUNIA ŚW.?

 ROK 2019

12 maja 2019 r. - godz. 1000 -  SP nr 4, Cisew, Turkowice, Ośrodek

19 maja 2019 r. - godz. 1000 - SP nr 1

10 maja 2020 r. - godz. 1000 - SP 1

17 maja 2020 r. - godz. 1000 - SP 4, Cisew, Turkowice, Ośrodek

ROK 2021

09 maja 2021 r. - godz. 1000 - SP 4, Cisew, Turkowice, Ośrodek

16 maja 2021 r. - godz. 1000 - SP 1

ROK 2022

08 maja 2022 r. - godz. 1000 - SP 1

15 maja 2022 r. - godz. 1000 - SP 4. Cisew, Turkowice, Ośrodek

 

W kolejnych latach I Komunia św. odbywa się zawsze w drugą i trzecią niedzielę maja -

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SZATY KOMUNIJNE - OKAZJONAL - KONIN tel. 603 978 279

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MAŁY KATECHIZM  DLA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

PACIERZ
1. Znak krzyża
2. Modlitwa Pańska
3. Pozdrowienie Anielskie
4. Pod Twoją obronę
5. Skład Apostolski
6. Przykazania Boże
7. Przykazanie miłości
8. Przykazania kościelne 
• W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
• Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 
• Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. 
• Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 
• Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
9. Aniele Boży
10. Główne prawdy wiary
11. Sakramenty święte
12. Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
13. Warunki sakramentu pokuty
14. Grzechy główne
15. Odpowiedzi w czasie Mszy Św.
16. Formuła spowiedzi

O PANU BOGU
1. Kto to  jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.
2. Ile jest Osób Boskich?
Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 
3. Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach
Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.
4. Co znaczy stworzyć?
Stworzyć, znaczy, uczynić coś z niczego

O ANIOŁACH
5. Kogo Pan Bóg stworzył w niebie?
W niebie Pan Bóg stworzył aniołów.
6. Kto to są aniołowie?
Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum i wolę, ale nie mają ciała.
7. Czy wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu?
Nie wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu. Wielu aniołów zbuntowało się przeciw Bogu i za karę zostali wtrąceni do piekła.
8. Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali? 
Tych aniołów, którzy się zbuntowali, nazywamy złymi duchami, diabłami lub szatanami.
9: Jak nazywamy aniołów; którzy szczególnie opiekują się ludźmi?
Aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami.

O CZŁOWIEKU
10. Kto to jest człowiek?
Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.
11. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne.
12. Jak nazywali się pierwsi ludzie?
Pierwsi ladzie wzywali się: Adam i Ewa.
13. Gdzie Pan Bóg umieścił Adama i Ewę? 
Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w raju
14. Jak się nazywa grzech, który popełnili Pierwsi rodzice? 
Grzech, który popełnili pierwsi rodzice, nazywa się grzechem pierworodnym. Grzech ten przeszedł na wszystkich ludzi.
15. Co utracili przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i pierwsi ludzie?
Przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie utracili łaskę uświęcającą, a tym samym Prawo do nieba. Ponadto utracili jeszcze inne dary Boże: odtąd musieli ciężko pracować, cierpieć, chorować i umierać, rozum został przyćmiony, a wola stała się skłonniejsza do złego.
16. Kogo Pan Bóg obierał zesłać na ziemię dla zbawienia ludzi? 
Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię swego Syna dla zbawienia ludzi.
17. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?
Wolną od grzechu pierworodnego była Najświętsza Maryja Panna, Matka Pana Jezusa.

O PANU JEZUSIE
18. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stal się człowiekiem dla naszego zbawienia.
19. Gdzie narodził się Pan Jezus?
Pan Jezus narodził się w Betlejem. 
20. Jak nazywa się Matka Pana Jezusa?
Matka Pana Jezusa nazywa się Najświętsza Maryja Panna. 
21. Kim był św. Józef?
Święty Józef był Oblubieńcem Najświętszej Maryj Panny i Opiekunem Pana Jezusa.
22. Gdzie przebywał Pan Jezus do trzydziestego roku życia?
Pan Jezus do trzydziestego roku życia przebywał w Nazarecie. 
23. Co czynił Pan Jezus, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem? 
Pan Jezus czynił liczne cuda, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem.
24. Co to jest cud?
Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.
25. Przez co Pan Jezus odkupił ludzi?
Pan Jezus odkupił ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

O DUCHU ŚWIĘTYM
26. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna
27. W jakiej postaci ukazał się Duch Święty Przy chrzcie Pana Jezusa?
Duch Święty ukazał się przy chrzcie Pana Jezusa pod postacią gołębicy.
28. Kiedy Pan Jezus zesłał Apostołom Ducha Świętego?
Pan Jezus zesłał Apostołom Ducha Świętego dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu.
29. Kiedy każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego?
Każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania

O KOŚCIELE
30. Co to jest Kościół katolicki, czyli powszechny? 
Kościół katolicki, czyli powszechny jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów świętych.
31. Kto założył Kościół katolicki?
Kościół katolicki założył Pan Jezus.
32. Kogo uczynił Pan Jezus swoim następcą?
Pan Jezus uczynił swoim zastępcą świętego Piotra. 
33. Kto jest następcą świętego Piotra?
Następcą świętego Piotra jest biskup rzymski, którego nazywamy Papieżem albo Ojcem Świętym.

O GRZECHU
34. Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazani Bożych lub kościelnych.
35. Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?
Grzech ciężki, czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.
36. Co to jest grzech lekki, czyli powszedni?
Grzech lekki, czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w malej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne.
37. Co traci człowiek przez grzech ciężki?
Przez grzech ciężki traci człowiek laskę uświęcającą. 
38. Ile jest grzechów głównych?
Grzechów głównych jest siedem: 1. Pycha 2. Chciwość 3. Nieczystość 4. Zazdrość 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 6. Gniew 7. Lenistwo.

O ŁASCE BOŻEJ
39. Co to jest łaska Boża? 
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia
40. Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.
41. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.
42. Kto nam wysłużył Laskę Bożą?
Łaskę Bożą wysłużył nam Pan Jezus przez śmierć na krzyżu.

O SAKRAMENTACH
43. Co to jest Sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.
44. Ile jest Sakramentów świętych?
Jest siedem Sakramentów świętych: 1. Chrzest, 2. Bierzmowanie 3: Najświętszy Sakrament 4. Pokuta 5. Namaszczenie Chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo. 45. Co to jest Chrzest? 
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.
46. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
47. Kiedy ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.
48. Co to jest Msza święta?
Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.
49. Co to jest Komunia święta? 
Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
50. Jak przygotowujemy naszą duszę do godnego przyjęcia Komunii świętej?
Aby godnie przyjąć Komunię świętą, musimy oczyścić duszę z grzechów ciężkich, czyli być w łasce uświęcającej.
51. Jak przygotowujemy nasze ciało do Komunii świętej?
Jedną godzinę przed Komunią świętą wstrzymujemy się od przyjmowania pokarmów i napojów.
52. Co to jest Pokuta? 
Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione.
53. Kiedy Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty?
Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu Zmartwychwstania, gdy powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane ".
54. Ile warunków trzeba wypełnić w Sakramencie Pokuty, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?
Aby otrzymać odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty trzeba wypełnić pięć następujących warunków:
1. Zrobić dokładny rachunek sumienia,
2. Żałować serdecznie za grzechy
3. Postanowić prawdziwą poprawę,
4. Spowiadać się szczerze z grzechów
5. Odprawić nadaną pokutę (zadośćuczynić Panu Bogu i bliźniemu).
55. Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów. które popełniliśmy.
56. Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość.
57. Kiedy nasz żal jest doskonały?
Żal nasz jest doskonały, wtedy gdy żałujemy z miłości ku Bogu Najlepszemu Ojcu którego obraziliśmy.
58. Kiedy nasz żal jest mniej doskonały?
Żal nasz jest mniej doskonały, gdy żałujemy dlatego, że przez grzechy zasłużyliśmy na karę Bożą.
59. Co to jest mocne postanowienie poprawy?
Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów.
60. Co to jest spowiedź?
Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.
61. Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu?
Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty, wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.
62. Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?
Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy i szkody.

O RZECZACH OSTATECZNYCH
63. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?
Rzeczy ostateczne człowieka są następujące:
1. Śmierć 2 Sąd Boży 3. Niebo lub piekło 
64. Co to jest śmierć?
Śmierć jest to rozłączenie duszy z ciałem. 
65. Dokąd idzie dusza po śmierci?
Dusza po śmierci idzie na Sąd Boży, a później idzie albo do nieba, albo do czyśćca, albo do piekła
66. Co to jest niebo?
Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości. 
67. Co to jest czyściec?
Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci. 
68. Co to jest piekło?

Piekło jest to miejsce wiecznej kary.